ÇEREZ POLİTİKASI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. ÇOCUKLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. Giriş
Doğan Burda Dergi ve Yayıncılık Pazarlama A.Ş. (“HeyGirl”) olarak, Aydınlatma Metnimiz ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız (“KVK Politikası”) kapsamında, 18 yaşından küçük kişilere (“Çocuk”) ait kişisel verilerin korunması hususuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. KVK Politikamıza istinaden hazırlanan Doğan Burda Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat ve Çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve düzenlemelere uygun olarak hazırlanmış olup, verisi işlenen Çocukların haklarının etkin şekilde gözetilmesi önceliğimizdir.

Bu nedenle, Çocuklar’a ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin işlemleri, Aydınlatma Metni, KVK Politikası ve işbu Politika’ya uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

2. Çocuklara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Çocuklara ait kişisel veriler, Doğan Burda veya Doğan Burda tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında ve KVKK ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen hallerde işlenmektedir:

* Doğan Burda yayıncılık faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Doğan Burda satış süreçlerinin yürütülmesi,
* Üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
* Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yönetilmesi,
* Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
* Pazarlama analiz çalışmalarının ve pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
* Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
* Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
* Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Talep/şikayetlerin takibi,
* Ücret politikasının yürütülmesi,
* Doğan Burda bünyesinde organize edilen organizasyon, etkinlik ve diğer faaliyetlerin yönetimi, yürütülmesi ve bu faaliyetlerde fiziksel mekan güvenliğinin temini,
* Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

3. Veli veya Yasal Temsilciden Alınacak Açık Rıza
Çocuklara ait kişisel verilerin işlenmesinin sunduğumuz hizmet ve yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında ve yukarıda anılan amaçlar dahilinde gerekli olduğu hallerde, söz konusu verilerin işlenebilmesi için çocuğun veli veya yasal temsilcisinin açık rızasını, sunulan hizmetin mahiyetine göre, elektronik ortamda veya fiziki formlar vasıtasıyla almaktayız.

4. Çocuklara Ait Kişisel Verilerin Aktarılması
Çocuklara ait kişisel veriler, mevzuatta öngörülen istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, veli veya yasal temsilcilerinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarılamaz.

Yukarıda anılan amaçlar dahilinde bizimle paylaşılan veriler, kişisel verisi aktarılacak çocuğun veli veya yasal temsilcisinin açık rızasının alınması sonrasında bağlı bulunduğumuz iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, yetkililerimiz, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileri, mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verileri birden fazla amaç için işlediğimiz hallerde verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

6. Kişisel Verilerin Güvenliği
Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak ve bu verilere hukuka aykırı erişimi önlemek için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

7. Çocukların Kişisel Verileri Üzerindeki Hakları
KVKK’nın “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesinde kişisel verilere ilişkin hak ve talepler düzenlenmiştir. Bahsi geçen hak ve talepler, kişisel veri sahibi çocuğun veli veya yasal temsilcisi aracılığıyla kullanılabilecektir. Söz konusu başvuruyu gerçekleştiren veli veya yasal temsilci, başvurularına kanuni temsilcilik sıfatlarını kanıtlayacak nitelikte belgeler (ör. çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi, vesayet kararı vb.) eklemelidir.

Söz konusu talepler, çocuğun veli veya yasal temsilcisi tarafından [Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule2 Kat:21-22-23 34387 Şişli/İstanbul] adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da elektronik imza ile imzalanmış “İlgili Kişi Başvuru Formu” kullanılarak kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilecektir.

Haklarınız ve başvuru usulü hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde, söz konusu haklara ilişkin talepler bu yöntem ile de iletilebilecektir.

8. Politikanın Güncellenmesi
Politikamız yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Bu nedenle, belirli aralıklarla işbu Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi için lütfen Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.